Paintings

Paintings
/ 1
Alexander Williams
NGI.1758
A View in Suffolk
Thomas Gainsborough
NGI.191
Thomas Gainsborough
NGI.1943
The Cottage Girl
Thomas Gainsborough
NGI.4529
Portrait of a Man
Bartholomeus van der Helst
NGI.55
Portrait of James Quin (1693-1766), Actor
Thomas Gainsborough
NGI.565
Portrait of Maritge Jansdr Pesser (c.1593-1649)
Bartholomeus van der Helst
NGI.65
Return from Shooting
Thomas Gainsborough
NGI.668
The Battle of Anghiari
Unknown Artist, Florence, 15th century
NGI.778
The Taking of Pisa
Unknown Artist, Florence, 15th century
NGI.780
Portrait of Mrs King (née Spence)
Thomas Gainsborough
NGI.793
General James Johnston (1721-1797)
Thomas Gainsborough
NGI.794
Landscape with Cattle
Thomas Gainsborough
NGI.796
/ 1