Paintings

Paintings
/ 2
Alexander Williams
NGI.1758
A View in Suffolk
Thomas Gainsborough
NGI.191
Thomas Gainsborough
NGI.1943
The Lamentation over the Dead Christ
Nicolas Poussin
NGI.214
The Cottage Girl
Thomas Gainsborough
NGI.4529
Les Tours de Cartes
Jean-Siméon Chardin
NGI.478
Portrait of a Man
Bartholomeus van der Helst
NGI.55
Portrait of James Quin (1693-1766), Actor
Thomas Gainsborough
NGI.565
Portrait of Maritge Jansdr Pesser (c.1593-1649)
Bartholomeus van der Helst
NGI.65
Return from Shooting
Thomas Gainsborough
NGI.668
Portrait of Mrs King (née Spence)
Thomas Gainsborough
NGI.793
General James Johnston (1721-1797)
Thomas Gainsborough
NGI.794
Landscape with Cattle
Thomas Gainsborough
NGI.796
The Schoolmistress
Jean-Siméon Chardin
NGI.813
Acis and Galatea
Nicolas Poussin
NGI.814
/ 2