Paintings

Paintings
/ 2
The Hellfire Club, Dublin
James Worsdale
NGI.134
Alexander Williams
NGI.1758
A View in Suffolk
Thomas Gainsborough
NGI.191
Thomas Gainsborough
NGI.1943
The Lamentation over the Dead Christ
Nicolas Poussin
NGI.214
The Limerick Hell Fire Club
James Worsdale
NGI.4523
The Cottage Girl
Thomas Gainsborough
NGI.4529
Portrait of a Man
Bartholomeus van der Helst
NGI.55
Portrait of James Quin (1693-1766), Actor
Thomas Gainsborough
NGI.565
Portrait of Maritge Jansdr Pesser (c.1593-1649)
Bartholomeus van der Helst
NGI.65
Return from Shooting
Thomas Gainsborough
NGI.668
Portrait of Mrs King (née Spence)
Thomas Gainsborough
NGI.793
General James Johnston (1721-1797)
Thomas Gainsborough
NGI.794
Landscape with Cattle
Thomas Gainsborough
NGI.796
Acis and Galatea
Nicolas Poussin
NGI.814
Nymph and Satyr
Nicolas Poussin
NGI.816
/ 2