Paintings

Paintings
/ 2
Night Scene with Poachers
James Forrester
NGI.2017.4
Alexander Williams
NGI.1758
A View in Suffolk
Thomas Gainsborough
NGI.191
Thomas Gainsborough
NGI.1943
The Lamentation over the Dead Christ
Nicolas Poussin
NGI.214
The Cottage Girl
Thomas Gainsborough
NGI.4529
Portrait of a Man
Bartholomeus van der Helst
NGI.55
Portrait of James Quin (1693-1766), Actor
Thomas Gainsborough
NGI.565
Portrait of Maritge Jansdr Pesser (c.1593-1649)
Bartholomeus van der Helst
NGI.65
Return from Shooting
Thomas Gainsborough
NGI.668
Portrait of Mrs King (née Spence)
Thomas Gainsborough
NGI.793
General James Johnston (1721-1797)
Thomas Gainsborough
NGI.794
Landscape with Cattle
Thomas Gainsborough
NGI.796
Acis and Galatea
Nicolas Poussin
NGI.814
Nymph and Satyr
Nicolas Poussin
NGI.816
/ 2