Paintings

Paintings
/ 1
Christ in the House of Simon the Pharisee
Giovanni Battista Tiepolo
NGI.1111
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1203
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1204
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1205
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1206
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1207
Nicolaes Berchem the Elder
NGI.1657
Alexander Williams
NGI.1758
An Italian Farmhouse
Nicolaes Berchem the Elder
NGI.176
A Landscape with a Ford
Nicolaes Berchem the Elder
NGI.1939
A Stag Hunt
Nicolaes Berchem the Elder
NGI.245
Allegory of the Immaculate Conception
Giovanni Battista Tiepolo
NGI.353
An Italianate Landscape
Nicolaes Berchem the Elder
NGI.510
Portrait of a Man
Bartholomeus van der Helst
NGI.55
Portrait of Maritge Jansdr Pesser (c.1593-1649)
Bartholomeus van der Helst
NGI.65
/ 1