Paintings

Paintings
/ 1
Christ in the House of Simon the Pharisee
Giovanni Battista Tiepolo
NGI.1111
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1203
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1204
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1205
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1206
Fresco Fragment
Icilio Federico Ioni
NGI.1207
Portrait of Turlough O'Carolan
Francis Bindon
NGI.1344
Alexander Williams
NGI.1758
Allegory of the Immaculate Conception
Giovanni Battista Tiepolo
NGI.353
Portrait of Jonathan Swift (1667-1745)
Francis Bindon
NGI.4069
Portrait of a Young Man
Francis Bindon
NGI.4640
Portrait of a Man
Bartholomeus van der Helst
NGI.55
Portrait of Maritge Jansdr Pesser (c.1593-1649)
Bartholomeus van der Helst
NGI.65
/ 1